E'niusi Beye

bishita

Koore

Zawiti Beshunchaara

Zawa Be phuphuliyaara

Gaayo tonohe

Yeero Waala Bakka

Hayyo Boosa

Konboxhuna Yeefo

Hayoso

Gooha tobe

Deelo Bakka

Koori Nayiishe

Ganna Gomole Woyiishe